Wanneer je vanuit de werkloosheid beslist om zelfstandige te worden, zal je misschien wel de fiscale fiche 281.13 in de bus krijgen. De fiscale fiche 281.13 heb je nodig om je belastingaangifte in te vullen.

Wat is de fiscale fiche 281.13?

De fiscale fiche 281.13 is een individuele en samenvattende opgave van de ontvangen werkloosheidsuitkeringen, exclusief de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag die op de fiscale fiche 281.17 zijn weergegeven. Via de fiscale fiche 281.13 kan je de belastingaangifte invullen. Je houdt de fiscale fiche 281.13 dan ook ter beschikking van de fiscus.

Wat staat er op de fiscale fiche 281.13?

De fiscale fiche 281.13 bevat zoals steeds de algemene identificatiegegevens van de schuldenaar en de afzender. Denk daarbij ook aan informatie met betrekking tot de gezinstoestand. Hierna volgen de bedragen die opgedeeld worden naargelang de aard van de werkloosheidsuitkering. De belangrijkste vermeldingen zijn hieronder besproken.

Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag

Over het algemeen zullen de ontvangen uitkeringen in deze rubriek staan. Hierop staan de betaalde of toegekende bedrag en eventuele terugvorderingen. De positieve saldi, met de negatieve saldi in mindering gebracht, moeten in de belastingaangifte worden opgenomen. De vermindering moet in eerste instantie gebeuren op afzonderlijk belastbare achterstallen en pas dan op de uitkeringen. Het kan echter ook gebeuren dat de negatieve saldi niet geheel in mindering kunnen worden gebracht. Meldt dat dan zeker door een opmerking in bijlage toe te voegen, opdat de fiscus de nodige aanpassingen bij aangiftes van de vorige jaren kan doen.

Werkloosheid met anciënniteitstoeslag

Na één jaar werkloosheid en onder bepaalde voorwaarden konden werkzoekenden vroeger een anciënniteitstoeslag krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering. De anciënniteitsuitkering is echter per 2015 afgeschaft, maar bestaat wel nog voor wie er voordien van genoot. Voor inkomstenjaar 2019 moet je daarvoor minimaal 62 jaar zijn indien het collectief ontslag volgde na 30 november 2014, waarna het in 2020 uitdooft. Deze rubriek heeft met andere woorden aan belang ingeboet.

Net zoals bij de werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag zijn zowel de positieve als negatieve bedragen opgenomen.

Inhoudingen voor aanvullend pensioen

Het gaat om inhoudingen ten gevolge van de individuele voortzetting van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood. Het gaat enkel om de bijdragen die na het ontslag zijn ingehouden en deze zijn uiteraard ook beperkt tot de normale datum van de pensionering.

Bedrijfsvoorheffing

Op ontvangen werkloosheidsuitkeringen wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gaat het om 10,09%. Voor sommige groepen werklozen wordt er echter geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Het gaat om:

  • Werknemers met gezinslast;
  • Alleenwonenden;
  • Samenwonenden die een forfaitaire uitkering ontvangen;
  • Samenwonenden die uitkeringen in de tweede periode ontvangen, wanneer de partner enkel over vervangingsinkomens beschikt.

Zij kunnen wel vrijwillig verzoeken om toch gewoon bedrijfsvoorheffing in te laten houden, bijvoorbeeld wanneer ze al hoge andere inkomsten hebben. Anderzijds kunnen werklozen bij wie normaal wel bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, een vrijstelling aanvragen om sociale en familiale redenen.

De ingehouden bedrijfsvoorheffing staat in elk geval weergegeven op de fiscale fiche 281.13.

Hoe worden ontvangen werkloosheidsuitkeringen belast?

De ontvangen werkloosheidsuitkeringen worden gewoon bij de belastbare inkomsten gevoegd en via de progressieve tarieven belast. De reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt daarbij verrekend. Wel wordt er een belastingvermindering toegepast, waardoor werkzoekenden minder belastingen betalen. Het nadeel van die belastingvermindering is dat het nettoverschil tussen de werkloosheidsuitkering en het loon soms te beperkt is om motiverend te werken. Dat verschil wou Kris Peeters met het zomerakkoord aanvankelijk nog wegwerken, maar met de val van de regering Michel-I belandde het dossier echter nooit op de regeringstafel.