Wanneer Vlaamse handelshuurders het door liquiditeitsproblemen moeilijk hebben om hun handelshuur te betalen, kunnen ze rekenen op de steun van de Vlaamse overheid in de vorm van een handelshuurlening. De overheid schiet dan een aantal maanden huur voor, maar ook de verhuurder moet toegevingen doen.

Lening ter betaling van de handelshuur

De handelshuurlening is een krediet met een rente van 2% per jaar en een looptijd van twee jaar. De eerste zes maanden na de toekenning moet de huurder nog niet terugbetalen. Nadien betaalt de huurder gedurende 18 maanden terug. De overheid schiet hierbij een aantal maanden huur voor en de handelshuurder kan dit op langere termijn terugbetalen. Anderzijds moet de verhuurder wel water bij de wijn doen en ook één of twee maanden huur kwijtschelden. Het gaat om een Vlaamse steunmaatregel en dus is het vereist dat het pand in het Vlaamse Gewest gelegen is.

Deze steunmaatregel kwam er als reactie op de coronapandemie en de coronamaatregelen die door de overheid werden opgelegd. Hierdoor is deze maatregel beperkt in tijd. Hoewel het al verlengd is en het niet duidelijk is of er nog nieuwe verlengingen zullen volgen, moeten alle aanvragen op het moment van schrijven voor 1 juli 2021 worden ingediend. Wees er dan ook tijdig bij.

Voorwaarden voor de handelshuurlening

Om in aanmerking te komen voor de handelshuurlening moet de handelshuurder zelfstandig zijn in hoofdberoep, maar een zelfstandige in bijberoep die bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep komt eveneens in aanmerking. Daarnaast komen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en verenigingen met een economische activiteit in aanmerking, op voorwaarde dat ze telkens minstens één werkende vennoot of één VTE (voltijdsequivalent) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben. De onderneming of de zelfstandige moet in de KBO zijn ingeschreven en een exploitatie- of uitbatingszetel in Vlaanderen hebben.

Het handelshuurcontract moet dan weer geregistreerd zijn, maar ook gelijkaardige juridische structuren als erfpacht en vruchtgebruik komen in aanmerking. Daarnaast dient het pand in het Vlaamse Gewest gelegen te zijn.

Verder gelden er een aantal aanvullende eisen om te garanderen dat de huurproblemen verband houden met de coronapandemie en de onderneming initieel wel economisch levensvatbaar was:

  • De huurder moet zijn fysieke locatie verplicht volledig of gedeeltelijk hebben gesloten ten gevolge van de coronamaatregelen of de hoofdactiviteit moet behoren tot die van de eventsector
  • De huurder mag op 15 maart 2020 nog geen huurachterstallen hebben gehad

Overeenkomst met de verhuurder

Om in aanmerking te komen voor de handelshuurlening moet er een vrijwillige overeenkomst met de verhuurder worden gesloten, waarbij de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt. De verplichting voor de betaling van de handelshuur wordt daarbij voor drie of vier maanden opgeschort. Hierbij wordt één of twee maanden huur (incl. lasten) volledig kwijtgescholden en wordt er een handelshuurlening aangegaan voor een maximum van twee maanden handelshuur. Dit is begrensd op 60.000 euro per pand en 150.000 euro per huurder. Het PMV/z zal de huur vervolgens rechtstreeks aan de verhuurder betalen, zodat deze zeker is dat hij de huur wel degelijk ontvangt.