Het Herstel Cultuurkrediet is er voor ondernemingen en organisaties die in de cultuursector actief zijn en die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze ondernemingen kunnen een renteloze lening aanvragen die tot 250.000 euro kan oplopen (voorheen was dit beperkt tot 100.000 euro). Hiermee moeten ze de coronacrisis kunnen overbruggen. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden van toepassing.

Kenmerken van het Herstel Cultuurkrediet

Het Herstel Cultuurkrediet kan worden aangevraagd door kunstenaars en professionals die in de cultuursector actief zijn en die niet in aanmerking komen voor de federale of Vlaamse kredietverlening in het kader van de coronacrisis. Het kan hierbij gaan om zowel organisaties als individuele kunstenaars en om zowel rechtspersonen als zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Zelfs culturele professionals zonder ondernemingsnummer komen in aanmerking, zoals kustenaars die via een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld. Het Herstel Cultuurkrediet is er wel alleen voor kunstenaars en organisaties die in bepaalde sectoren actief zijn:

 • Amateurkunsten
 • Architectuur
 • Audiovisuele sector
 • Beeldende kunsten
 • Boekenvak
 • Circuskunsten
 • Cultureel onroerend erfgoed
 • Gaming
 • Muziek
 • Nieuwe mediakunst
 • Podiumkunsten
 • Sociaal cultureel volwassenenwerk
 • Vormgeving

Deze kredietvorm is er speciaal om de coronacrisis te overbruggen en om de heropstart te financieren. De lening is volledig renteloos en bedraagt minstens 5.000 euro en hoogstens 250.000 euro. De lening heeft een looptijd van maximaal zes jaar en er is een aflossingsvrije periode mogelijk van maximaal één jaar. Er worden geen zekerheden of waarborgen gevraagd en het Herstel Cultuurkrediet kan worden gecombineerd met eerdere cultuurkredieten of financieringsvormen, waardoor de lening heel toegankelijk is. Er moet dan wel aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden voor het Herstel Cultuurkrediet

Een eerste basisvoorwaarde is dat de aanvrager geen toegang mag hebben tot bankfinanciering en niet in aanmerking mag komen voor de Coronalening. Ten tweede mag de aanvrager geen achterstallen hebben bij de btw-administratie, de sociale zekerheid of de belastingdienst.

Wanneer er een krediet wordt aangevraagd voor een bedrag van meer dan 100.000 euro gelden er aanvullende voorwaarden:

 • De aanvrager is een rechtspersoon die minstens drie jaarrekeningen van voor de uitbraak van de coronacrisis kan voorleggen
 • De aanvrager heeft een positief eigen vermogen of een positief gemiddelde EBITDA in de laatste drie boekjaren voor het uitbreken van de coronacrisis
 • Op basis van de laatste drie boekjaren voor het uitbreken van de coronacrisis voldoet de aanvrager aan minstens een van deze drie criteria:
  • De organisatie stelt minstens 5 VTE’s te werk
  • De organisatie had een gemiddeld balanstotaal van 500.000 euro of meer
  • De organisatie had een gemiddelde omzet van minstens 750.000 euro excl. subsidies

Aanvragen van het Herstel Cultuurkrediet

Het Herstel Cultuurkrediet kan nog tot 15 november 2021 worden aangevraagd. Hiervoor is er een gemotiveerde aanvraag in te dienen op basis van een aanvraagdocument. Ook een financieel plan is toe te voegen. Hiervoor worden er sjablonen ter beschikking gesteld. Het Cultuurloket helpt ook bij het opstellen van het financieel plan of bij het invullen van deze documenten. Pas van zodra alle informatie ontvangen is, is de aanvraag ontvankelijk. De kredietanalyse wordt uitgevoerd door een kredietcomité en op basis van deze analyse wordt beslist om het krediet al dan niet toe te kennen.