Werkgevers in de horeca en in de detailhandel kunnen een beroep doen op flexiwerkers. Zij kunnen flexibel worden ingezet en dit onder gunstige voorwaarden. Zowel voor de werkgever als de werknemer houdt dit voordelen in. Bovendien helpt het zwartwerk in deze sectoren tegen te gaan, terwijl er wel nog steeds een patronale bijdrage moet worden betaald. Wel zijn er een aantal voorwaarden die vervuld moeten zijn.

Voordelen van de flexi-job

Het systeem van flexi-jobs is voor werkgevers in de horeca of detailhandel heel interessant. Deze werkgevers moeten namelijk een beperkte patronale bijdrage van 25% betalen bovenop het loon van flexi-jobbers in plaats van de klassieke socialezekerheidsbijdragen. Daarnaast kunnen ze werknemers heel flexibel inzetten. Ook de bedrijfsvoorheffing is niet van toepassing. Voor de werknemers is een flexi-job dus ook heel interessant, omdat het brutoloon en het nettoloon gelijk zijn.

Flexi-jobs komen enerzijds tegemoet aan de behoefte aan flexibele arbeidskrachten in de horecasector en de detailhandel en staat anderzijds mensen toe om gunstig bij te verdienen. Dit is meteen ook de reden waarom het wel beperkt is tot gepensioneerden of mensen die al 4/5 werken. Het kan dus niet de klassieke tewerkstelling vervangen, maar komt bovenop een bestaand inkomen.

Voorwaarden voor een flexi-job

Niet iedereen kan een beroep doen op flexiwerkers. Enkel werkgevers in de horeca en in de detailhandel komen in aanmerking (paritair comité nr. 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314). Wel is het zo dat ook de uitzendsector een beroep kan doen op deze regeling wanneer de werkgever onder een van deze paritaire (sub)comités valt. Daarnaast gelden er nog een aantal andere voorwaarden.

Voorwaarden met betrekking tot de flexiwerker

Voor de flexiwerkers geldt dat ze gedurende het kwartaal van de tewerkstelling (T) alsook gedurende het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de tewerkstelling (T-3) minstens 80% bij een werkgever tewerk moeten zijn gesteld. Elk kwartaal moet dus opnieuw worden beoordeeld of de flexiwerker aan deze eisen voldoet. Een aanvullende voorwaarde is dat de flexiwerker zich niet in een opzeggingstermijn mag bevinden bij de werkgever waar hij de flexi-job uitoefent.

Deze eisen gelden niet voor wettelijk gepensioneerden. Zij hoeven niet aan tewerkstellingsvoorwaarden te voldoen en kunnen vrij flexiwerken bovenop hun pensioen.

Voorwaarden met betrekking tot het loon

Daarnaast gelden er nog eisen ten aanzien van het flexiloon. Dit flexiloon mag niet lager zijn dan 9,55 euro per uur. Daarbovenop wordt ook al meteen het opgebouwde flexivakantiegeld uitbetaald aan 0,73 euro per uur. De werkgever mag uiteraard wel een hoger loon toekennen. Hij moet dan wel nog rekening houden met de patronale bijdrage van 25% die op het werkelijk uitbetaalde loon wordt berekend.

Verplicht opstellen van een overeenkomst

Er moet zowel een schriftelijke raamovereenkomst worden gesloten als een flexi-arbeidsovereenkomst. De schriftelijke raamovereenkomst geeft het kader weer waarbinnen de flexi-arbeidsovereenkomst tot stand zal komen. In de raamovereenkomst is het volgende opgenomen:

  • De identiteit van de partijen
  • Het afgesproken flexiloon
  • Een beschrijving van de functies
  • De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever moet worden voorgesteld
  • De termijn waarbinnen de flexi-arbeidsovereenkomst aan de flexiwerker moet worden voorgesteld
  • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexiwerker moet voldoen

Daarnaast is het vereist om telkens een flexi-arbeidsovereenkomst op te stellen die voldoet aan de eisen van de raamovereenkomst. Ten aanzien van de flexi-arbeidsovereenkomst gelden minder eisen en dit kan zelfs mondeling overeen worden gekomen.