Sociale ondernemers kunnen rekenen op steun van de ngo Kom op tegen Kanker. Deze ngo doet dit door in samenwerking met Hefboom een krediet toe te kennen aan ondernemers in de zorg die het doel hebben om een maatschappelijke impact te creëren voor kankerpatiënten en hun naasten. Het gaat om een krediet van maximaal 50.000 euro aan een aangename rentevoet. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wie kan een beroep doen op het Kom-op-tegen-Kanker-Krediet?

Het Kom-op-tegen-Kanker-Krediet (KOTK-krediet) is er zowel voor starters als voor bestaande bedrijven. Het hoeft hierbij niet langer te gaan om organisaties met een belangeloos doel, zoals dat in het verleden wel het geval was, want sociale ondernemingen met een commercieel doel komen ook gewoon in aanmerking voor het KOTK-krediet. Het moet wel gaan om sociale ondernemingen, ondernemingen die de maatschappelijke meerwaardecreatie belangrijker vinden dan winstcreatie. Het KOTK-krediet kan zowel in combinatie met een Kom-op-tegen-Kanker-betoelaging als individueel worden toegekend.

Verder is het vereist dat de organisatie een onderbouwd businessplan kan voorleggen en dat het kan aantonen dat het een meerwaarde biedt voor kankerpatiënten en hun omgeving. Een voorbeeld hiervan is een onderneming die een kledinglijn wil ontwikkelen voor vrouwen die een borst verloren ten gevolge van borstkanker. Het businessplan moet aantonen dat er voldoende garantie is dat het ontleende bedrag kan worden terugbetaald.

Bovendien kan de organisatie geen lening bij de bank krijgen en kan het krediet niet worden aangewend voor de financiering van beleggingen, de financiering van fiscale schulden, de financiering van parafiscale schulden, de financiering van achterstallen en de herfinanciering van bestaande schulden.

Ten slotte moet er rekening worden gehouden met volgende ontvankelijkheidscriteria:

  • De aanvrager mag geen reguliere zorgactor zijn die reeds voldoende reguliere (overheids)middelen voorhanden heeft
  • De aanvrager moet inspelen op de sociaalmaatschappelijke en/of psychosociale noden van kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten of hun naasten. Dit moet centraal staan in de missie van de organisatie
  • Kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten of hun naasten moeten minstens 50% van de gebruikers van het zorgaanbod uitmaken
  • De aanvrager moet in Vlaanderen zijn gevestigd of een Nederlandstalige organisatie in het Brussels gewest zijn
  • De grootste impact van de organisatie moet zich in Vlaanderen en/of Brussel uiten
  • De organisatie moet een marktconforme prijszetting hanteren
  • De organisatie mag niet marktverstorend werken
  • De organisatie moet een bewijs leveren dat er geen lening bij de bank kan worden verkregen

Kenmerken van het Kom-op-tegen-Kanker-Krediet

Het KOTK-krediet is een aanvullende financieringsvorm die kan worden gecombineerd met andere financieringsvormen. Via het KOTK-krediet kunnen sociale ondernemers een bedrag tussen 5.000 en 50.000 euro lenen aan een interessante jaarlijkse vaste rentevoet van 2%. Deze vaste rentevoet is niet herzienbaar. Per KOTK-krediet wordt er 250 euro dossierkosten aangerekend.

De som wordt ineens of in meerdere schijven uitbetaald en van zodra de volledige som is opgenomen, wordt het aflossingsschema opgemaakt. Standaard is er een aflossingsvrije periode van drie maanden. De looptijd bedraagt maximaal vijf jaar en het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen. Er wordt dan wel een werderbeleggingsvergoeding aangerekend van maximaal 90 dagen interesten.

Aanvragen van het KOTK-krediet

Het KOTK-krediet aanvragen kan via de website van Kom op tegen Kanker. Hiervoor is er een intakeformulier op de website opgenomen. Een consultant neemt vervolgens contact met je op. Daarna kan er een aanvraagformulier worden ingediend via dezelfde website. Er volgt een intakegesprek, waarna het finale aanvraagdossier kan worden ingediend. Hefboom en de commissie zorgorganisaties zullen het aanvraagdossier evalueren en er volgt een feedbackronde waarbij het dossier eventueel nog kan worden bijgestuurd. Na een positieve beslissing zal Hefboom de kredietovereenkomst verzenden. Elk half jaar moet de kredietnemer inhoudelijk rapporteren aan Kom op tegen Kanker. Hiervoor wordt een aparte overeenkomst opgesteld.