Wanneer is een gift fiscaal aftrekbaar en is het interessant voor jouw vzw?

Dat de Belgische belastingdruk soms beklemmend kan zijn, hoef ik jou vast niet te vertellen. Gelukkig bestaan er verschillende manieren om de belastingdruk te verminderen. Giften vormen daar een voorbeeld van. Echter is lang niet elke gift fiscaal aftrekbaar. Er moet immers aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Daarover lees je in dit artikel meer.

Belastingvermindering giften

Indien de gift aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft de schenker recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Dit bedrag staat op het fiscaal attest weergegeven. Echter is het totale bedrag van de giften waarop men de belastingvermindering kan verlenen, (althans voor wat de personenbelasting betreft) beperkt tot:

 • Maximaal 10% van het totale netto-inkomen; en
 • €392.200,- (aanslagjaar 2020).

Indien de gift één van deze twee grenzen overschrijdt, heb je slechts gedeeltelijk recht op de belastingvermindering. Dat is ook het geval indien het bedrag van de belasting lager is dan het bedrag van de vermindering. Wanneer het bedrag van de belasting nul is, verlies je het recht op de belastingvermindering. De belastingvermindering kan immers niet worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Het is niet omdat je op straat geld doneert aan een goed doel, dat je automatisch van de belastingvermindering mag genieten. Er moet immers aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

 • Het moet gaan om een gift (er mag geen tegenprestatie zijn)
 • De gift moet minimaal €40,- bedragen, te berekenen als totaal per kalenderjaar en per vereniging
 • Het moet gaan om een gift aan een erkende vereniging/instelling of een instelling opgenomen in de wet (bv. de hogescholen, de Koninklijke Muntschouwburg of het Paleis voor Schone Kunsten)
 • De gift moet in geld (contant of via overschrijving) gedaan zijn en de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken.

Schenking kunstwerk kan ook een gift zijn

Hoewel de algemene regel luidt dat de gift steeds geldelijk moet geschieden, kan de schenking van een kunstwerk echter ook een gift zijn. Maar dan gelden er wel extra eisen:

 • Het kunstwerk moet door de minister van Financiën tot roerend cultureel erfgoed van het land zijn erkend of het kunstwerk moet internationale faam genieten
 • De minister van Financiën moet de geldwaarde van het kunstwerk hebben vastgesteld
 • De gift moet gedaan zijn aan de rijksmusea of aan de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de OCMW. Bijkomstige voorwaarde is dan wel dat de openbare machten ze voor hun musea bestemmen.

Boekhoudkundige verwerking van de gift

Bij een privégift of bij een eenmanszaak wordt de belastingvermindering giften in de personenbelasting toegekend. Indien de grens van €40,- werd overschreden, zal je van de erkende vereniging of instelling een fiscaal attest ontvangen. Dit attest moet je bijhouden, want het vormt het bewijs van jouw gift. Het daarop opgenomen bedrag neem je over in het vak X, A van de belastingaangifte.

Ook vennootschappen en rechtspersonen kunnen een gift doen. In principe gelden hier gelijkaardige regels als bij natuurlijke personen, behoudens het feit dat het fiscaal in mindering te brengen bedrag beperkt is tot 5% van de winst. In de praktijk is de fiscale aftrekbaarheid in de vennootschap meestal wel een interessantere piste, omdat je dan aan de bron van de vermindering geniet (persoonlijk heb je reeds sociale bijdragen moeten betalen). Maar houd er wel rekening mee dat giften in eerste instantie als een verworpen uitgave worden verwerkt en dat, bij een fiscaal verlies, het overdraagbaar verlies dus beperkter zal zijn. Uiteraard is het dan wel interessanter om de gift privé te doen.

Zelf een erkende vereniging of instelling worden?

Wil je zelf een erkende vereniging of instelling worden? Dat kan inderdaad een interessante piste zijn om sneller giften in te zamelen. Om een erkende vereniging of instelling te worden, dien je een aanvraagbrief te verzenden naar de FOD Financiën (Administratie KMO – Dienst Giften). Bovendien dien je, in functie van de activiteiten, extra documenten toe te voegen. Een instelling die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling moet bijvoorbeeld een activiteitenkalender en een werkingsverslag aan de aanvraag toevoegen, net zoals talloze andere documenten. Via de website van de FOD Financiën is een overzicht van de aan te leveren documenten verkrijgbaar.

Ingediende aanvragen vinden ingang in het volgende jaar en voor een vlotte verwerking wordt het aangeraden om een en ander voor 30 juni in te dienen.

Geldigheidsduur erkenning

Een eerste erkenning is geldig voor een periode van 2 jaar. Een tweede erkenning is geldig voor een periode van 4 jaar. Vanaf de derde erkenning wordt de geldigheidsduur opgetrokken tot 6 jaar. De hernieuwingsprocedure is identiek met de procedure voor de eerste aanvraag.

Verplichtingen bij ontvangen van giften

Indien het totaal van de in dat jaar ontvangen giften de grens van €40,- overschrijdt, moet je een fiscaal attest uitreiken. Dit fiscaal attest moet voor 1 maart aan de schenkers worden toegezonden. Dit is ook de deadline voor het indienen van de uitgereikte kwijtschriften. Dit doe je via de digitale tool Belcotax-On-Web. In sommige gevallen is een papieren indiening eveneens toegelaten.

Je mag het kwijtschrift zelf opstellen, maar het moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moet volgende vermelding bevatten: Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145³³, § 1, tweede lid,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992″
 • Vermelding van het kalenderjaar waarvoor het attest werd uitgereikt
 • Het fiscaal attest moet voorzien zijn van een volgnummer. Dit volgnummersysteem moet ononderbroken per kalenderjaar gehanteerd worden en dit enkel voor giften van €40,- of meer
 • De volledige identificatiegegevens van de instelling en van de schenker moeten aanwezig zijn. Indien de schenker een rechtspersoon is, moet het ondernemingsnummer eveneens worden opgenomen
 • Het bedrag van de gift, voluit en in cijfers te vermelden of enkel in cijfers op voorwaarde dat deze niet kan worden vervalst of dat verwarring wordt voorkomen. In het tweede geval moet het cijfer dan door drie tekens worden voorafgegaan, bv. “###40### EUR”