Bij de innovatieaftrek of de aftrek voor innovatie-inkomsten wordt een deel van de netto-inkomsten die uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voortvloeien van de vennootschapsbelasting vrijgesteld. Dit moet de innovatie bij Belgische ondernemers stimuleren, maar moet bijvoorbeeld ook bijdragen aan de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, waardoor de terugverdientijd voor de farmaceutische industrie veel langer is. Via de innovatieaftrek wordt de ontwikkeling van deze weesgeneesmiddelen aantrekkelijker gemaakt voor de farmaceutische industrie.

Voorwaarden voor de innovatieaftrek

Zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen komen in aanmerking voor de innovatieaftrek, op voorwaarde dat ze een Belgische vaste inrichting hebben. Verder heeft de innovatieaftrek betrekking op inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten. Hierbij komen volgende intellectuele eigendomsrechten in aanmerking voor de innovatieaftrek:

  • Octrooien
  • Aanvullende beschermingscertificaten
  • Kwekersrechten
  • Auteursrechtelijk beschermde software, op voorwaarde dat dit uit een onderzoeksproject, ontwikkelingsproject of -programma voortvloeit
  • Weesgeneesmiddelen
  • Data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen voor dierlijk of menselijk gebruik

Vroeger was het ook vereist dat er een onderzoekscentrum is, maar deze eis is komen te vervallen.

Berekening van de innovatieaftrek

De innovatieaftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht. Een eventueel onbenutte aftrek kan naar de volgende belastbare periodes worden overgedragen. De innovatieaftrek wordt aan de hand van de volgende formule berekend:

Innovatieaftrek = 85% x nexusbreuk x netto innovatie-inkomsten

De netto innovatie-inkomsten zijn gelijk aan de innovatie-inkomsten min de eigen kosten voor onderzoek en ontwikkeling die hierop betrekking hebben.

De nexusbreuk moet garanderen dat het fiscaal voordeel enkel wordt verleend in de mate dat het intellectuele eigendomsrecht door de belastingplichtige zelf of door onafhankelijke derden werd ontwikkeld. De nexusbreuk wordt berekend volgens de onderstaande formule:

Nexusbreuk = (kwalificerende uitgaven x 130%)/globale uitgaven

De kwalificerende uitgaven zijn de uitgaven voor de werkelijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die met het intellectueel eigendomsrecht verband houden. De globale uitgaven bestaan uit de som van de kwalificerende uitgaven, alle uitgaven voor de verwerving van het intellectuele eigendomsrecht en de uitgaven voor de outsourcing van onderzoek en ontwikkeling aan verbonden ondernemingen. Hoewel de kwalificerende uitgaven met 130% worden vermenigvuldigd, moeten we wel benadrukken dat de nexusbreuk nooit meer dan 1 kan bedragen.

De bekomen innovatieaftrek kan van de belastbare basis worden afgetrokken. Deze aftrek vindt plaats voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek, maar na de DBI-aftrek. Het bepalen van de innovatie-inkomsten en de uitgaven moet in principe per intellectueel eigendomsrecht gebeuren. Dit kan soms praktisch onmogelijk zijn. Wanneer de vennootschap dit kan aantonen, mogen de inkomsten en uitgaven ook worden vastgesteld per groep van producten of diensten of per type product of diensten dat uit de intellectuele eigendomsrechten voortvloeit.

Aanvragen van de innovatieaftrek

De innovatieaftrek hoeft niet te worden aangevraagd en kan je gewoon via de aangifte vennootschapsbelasting genieten. Soms kan er wel onduidelijkheid bestaan rond het bedrag van de innovatie-inkomsten of over de vraag of het een en ander al dan niet per intellectueel eigendomsrecht moet worden vastgesteld. In deze gevallen kan een fiscale ruling interessant zijn. Alsook moet er een bijlage aan de aangifte vennootschapsbelasting worden toegevoegd.