Via de winwinlening maakt de Vlaamse overheid het mogelijk om onder het mom van een terugbetaalbaar belastingkrediet achtergestelde leningen toe te kennen aan Vlaamse kmo’s. Er worden wel een aantal eisen opgelegd, ook ten aanzien van de overeenkomst en de modaliteiten ervan. Het belastingkrediet bedraagt in principe 2,5% van het openstaand kapitaal maar kan in sommige gevallen oplopen tot 30% van dat kapitaal.

Wat is de winwinlening?

De winwinlening is een achtergestelde lening aan kmo’s, verstrekt door particulieren. Deze particulieren kunnen een Vlaamse kmo een lening toekennen van maximaal 50.000 euro voor een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietgever moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet een natuurlijke persoon zijn die de lening toekent buiten je beroepsactiviteiten of handelsactiviteiten;
 • Je moet in het Vlaams Gewest wonen of aan de Vlaamse personenbelasting onderhevig zijn;
 • Je mag geen werknemer zijn van de kmo die de lening ontvangt;
 • Je mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt;
 • Je mag niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van een zaakvoerder, aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap die de lening ontvangt;
 • Gedurende de looptijd van de winwinlening mag je zelf geen kredietnemer zijn van een andere winwinlening.

Ten aanzien van de leenovereenkomst gelden er eveneens een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om een achtergestelde lening ten aanzien van bestaande en toekomstige schulden;
 • De achtergestelde lening moet een looptijd hebben van acht jaar;
 • De achtergestelde lening is na acht jaar in één keer terug te betalen of via maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen. Ook een eenmalige vervroegde terugbetaling is mogelijk;
 • Je mag maximaal 50.000 euro ontlenen;
 • De bruto-rentevoet (er is roerende voorheffing verschuldigd) mag maximaal de wettelijke rentevoet bedragen en minimaal 50% van de wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet wordt jaarlijks in januari bekendgemaakt (op het moment van schrijven is de rentevoet voor 2020 nog niet gepubliceerd);
 • De winwinlening moet in een schriftelijke akte worden opgenomen en van een aflossingstabel zijn voorzien. Het moet binnen de drie maanden aan PMV/z-waarborgen worden overgemaakt.

Hoeveel bedraagt het belastingkrediet voor de winwinlening?

Om particulieren aan te moedigen om te investeren in kmo’s en zo de economische groei te stimuleren, kent de Vlaamse overheid kredietgevers een belastingkrediet toe. Dit jaarlijks belastingkrediet bedraagt 2,5% van het openstaande kapitaal van de winwinlening. Dit kan dus maximaal 1.250 euro bedragen (2,5% van 50.000 euro). De berekeningsbasis hiervoor is het rekenkundig gemiddelde van de uitgeleende bedragen op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar. Wanneer de winwinlening niet wordt terugbetaald, bijvoorbeeld bij een faillissement, ontvang je een eenmalig belastingkrediet van 30% van het openstaand kapitaal dat verloren is gegaan.

Laat het dus duidelijk zijn dat het in principe fiscaal interessanter is om het openstaand kapitaal in één keer terug te laten betalen, omdat je dan jaarlijks tot 2,5% van het volledig kapitaal als belastingkrediet krijgt.

Voorbeeld berekening belastingkrediet voor de winwinlening

Anneleen wil als zelfstandig begrafenisondernemer aan de slag gaan, maar is daarvoor op zoek naar startkapitaal. Haar vader Willem kent haar op 22 december 2019 een winwinlening toe van 48.000 euro, met een duurtijd van acht jaar en een rentevoet van 1,8%. Hierbij wordt een zesmaandelijkse degressieve afbetaling voorzien.